Shop kerstcadeaus in December! 20% korting met code: KERST20

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gem of Wonders
Artikel 1 - Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd:

herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand heeft gesloten met de handelaar;

Dag: kalenderdag;

"Duurtransactie": een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Onder duurzame drager wordt verstaan ieder middel dat de consument of de handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het mogelijk maakt om de opgeslagen informatie in de toekomst te raadplegen en in ongewijzigde vorm te reproduceren.

"Herroepingsrecht": de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de herroepingstermijn te herroepen;

"handelaar": een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, voor de sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

techniek voor communicatie op afstand": middel waarmee een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Onder "algemene voorwaarden" wordt verstaan de huidige algemene voorwaarden van de contractant.Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de handelaar, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, te vermelden dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand aan de consument in elektronische vorm ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Wanneer naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en moet de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van één of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod nauwkeurig te beoordelen. Als de handelaar afbeeldingen gebruikt, zijn deze een getrouwe weergave van de producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte die bindend zijn voor de contractant.

Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. De opdrachtnemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor het volgende:

de prijs inclusief belastingen;

eventuele transportkosten;

hoe de overeenkomst moet worden gesloten en welke stappen daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert;

de hoogte van de vergoeding voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan de normale basistarieven voor de gebruikte communicatietechniek;

of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe de consument er toegang toe kan krijgen;

hoe de consument de informatie die hij in het kader van de overeenkomst heeft verstrekt, kan controleren voordat de overeenkomst wordt gesloten en desgewenst corrigeren;

de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument langs elektronische weg toegang kan krijgen tot deze gedragscodes; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een uitgebreide transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren en materialen.

Artikel 4 - Het contract

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de handelaar de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en een veilige onlineomgeving te waarborgen. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende veiligheidsmaatregelen.

De handelaar kan - binnen wettelijke grenzen - informatie inwinnen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over alle feiten en factoren die van belang zijn voor een goed sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering ervan te verbinden.

De ondernemer zal het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Het bezoekadres van de handelszaak van de handelaar waar de consument een klacht kan indienen;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke verklaring dat het herroepingsrecht niet van toepassing is;
informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde informatie, tenzij de handelaar deze informatie reeds vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt.
de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

Elk contract wordt gesloten op voorwaarde dat de betrokken producten in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument en de handelaar aangewezen persoon die de consument vertegenwoordigt, het product heeft ontvangen.

Tijdens deze periode moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de handelaar retourneren, conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar mee te delen. De consument moet dit schriftelijk/e-mail melden. Zodra de consument heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugzenden. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een ontvangstbewijs van de post.

Indien de consument aan het einde van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, wordt de aankoop geacht te zijn verricht.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de producten ten laste van de consument.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, betaalt de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk 14 dagen nadat de consument de overeenkomst heeft herroepen. Dit op voorwaarde dat het product reeds door de verkoper is ontvangen of dat een sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overgelegd.

Artikel 7 - Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De handelaar kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor producten omschreven in de leden 2 en 3. Het verbod op het herroepingsrecht geldt slechts indien de handelaar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Het is alleen mogelijk het herroepingsrecht uit te sluiten voor producten die gecreëerd door de handelaar volgens de specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Vanwege hun aard kunnen ze niet worden teruggegeven;
die snel verslechteren of verouderen;
waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de handelaar geen controle heeft;
Voor individuele kranten en tijdschriften;
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
voor hygiënische producten die door de consument kapot zijn gemaakt.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten.
accommodatie, vervoer, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;
wanneer de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn;
op weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 - Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit verband met schommelingen en het feit dat alle vermelde prijzen richtprijzen zijn, zullen in het aanbod worden vermeld.

Prijsverhogingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wet- of regelgeving.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

zij het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of voorschriften, of
de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen kunnen tikfouten en vergissingen bevatten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten. In geval van drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen garandeert de opdrachtnemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de handelaar, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan hebben.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.

De garantieperiode van de aannemer komt overeen met de garantieperiode van de fabrikant. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of aangepast of door een derde laten repareren en/of aanpassen;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de opdrachtnemer en/of de verpakking zijn behandeld;

Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van overheidsvoorschriften die zijn of zullen worden opgelegd met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering


De Concessiehouder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft meegedeeld.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. In geval van vertraging bij de bezorging of wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder boete op te zeggen en heeft hij recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding overeenkomstig de vorige alinea betaalt de handelaar het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terug.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de handelaar zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende goederen. De kosten van eventuele retourvracht zijn voor rekening van de contractant.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en door de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Voortzetting van de werkzaamheden: duur, beëindiging en verlenging


Beëindiging

De consument kan overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten sluiten:

te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;

ze op zijn minst op dezelfde manier te beëindigen als hij;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar voor zichzelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten met het oog op de geregelde levering van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten met betrekking tot de geregelde levering van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden, mits de consument het recht heeft de verlengde overeenkomst voor het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten met het oog op de regelmatige levering van goederen of diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van kranten of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.

Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van monsterdagen, kranten, tijdschriften of periodieken (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid vereisen dat de overeenkomst niet voor het einde van de overeengekomen contractuele duur kan worden opgezegd.

Artikel 12 - Betaling

Tenzij een andere datum is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen zeven werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. Bij een overeenkomst voor de verlening van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument is verplicht elke onnauwkeurigheid in de verstrekte informatie of in de gespecificeerde betaling onmiddellijk aan de exploitant te melden.

Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt, is de exploitant gerechtigd om, behoudens wettelijke beperkingen, de consument redelijke kosten voor te schieten om de kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de handelaar ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, moet de handelaar binnen de 14 dagen antwoorden dat hij de klacht heeft ontvangen en een indicatie geven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het een geschil dat aan de geschillenbeslechtingsprocedure is onderworpen.

Een klacht schort de verplichtingen van de contractant niet op, tenzij de contractant schriftelijk anders verklaart.

Indien de klacht naar het oordeel van de opdrachtnemer gegrond is, zal de opdrachtnemer de geleverde producten naar zijn keuze kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument, zoals deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.

Voor 20:30 besteld, dezelfde dag verzonden